torstaina, maaliskuuta 22, 2007

TEKES Serve ohjelma

Serve – Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelman tavoitteena on parantaa palvelujen kilpailukykyä ja edistää uusien, myös kansainvälisesti menestyvien palvelukonseptien ja -liiketoimintamallien syntymistä. Ohjelma toteutetaan Tekesissä 1.3.2006 – 31.12.2010 ja sen kokonaisbudjetti on noin sata miljoonaa euroa.

- Olen perhehtynyt ohjelmaan ja aineistoon.

Ohjelman keskeisenä pyrkimyksenä on herättää palveluja kehittävien yritysten kiinnostusta innovaatiotoimintaan. Serve kohdistuu käynnistysvaiheessa erityisesti liike-elämän palveluihin, kaupan ja logistiikan palveluihin sekä teollisuutta uudistaviin palveluihin.

- Tämä saattaisi sopia myös meidän tarpeisiin
- Liikeleämän palvelut ovat alussa etusijalla
- Kaupan logistiikan palvelut
- Teollisuutta uudistavat palvelut

Serve kannustaa yrityksiä kehittämään innovatiivisia, toistettavissa tai monistettavissa olevia palvelukonsepteja, joissa hyödynnetään teknologioita tai menetelmiä. Toistettavuus on palveluinnovaatioon perustuvan palvelukonseptin keskeinen tunnusmerkki myös silloin, kun kysymys on prosessiin, organisaatioon tai asiakasrajapintaan liittyvistä uudistuksista.

- Innovatiivisia
- Toistettavia
- Monistettavia
- Teknologiaa
- Menetelmiä

Serven tavoitteena on myös palvelumarkkinoiden uudistuminen siten, että syntyy tilaa uusille innovatiivisille palveluille. Markkinoita uudistavilla palvelukonsepteilla vastataan esimerkiksi julkisen sektorin haasteeseen lisätä tuottavuutta ja parantaa kustannusvaikuttavuutta.

- Palvelumarkkinoiden uudistaminen
- Tilaa uusille innovatiivisille palveluille
- Lisätä tuottavuutt
- Parantaa kannattavuutta

Serven tutkimukselliset tavoitteet liittyvät palveluliiketoiminnan teoriaosaamiseen, palvelujen kehittämistä koskevan innovaatiotoiminnan luonteen selkiyttäminen ja palvelualan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokulttuurin kehittäminen.

- Teoriaosaamisen parantaminen
- Innovaatiotoiminnan luonteen selkiyttäminen
- T&K Palvelualalla
Lähetä kommentti